ปฏิญญาสากลว่าด้วยความรับผิดชอบของมนุษย

เปลยน

กําหนดเป้ าหมายสําหรั

บเปลยี,  นแปลงและการเ

ก็บรักษา

CUHR circlesArtboard 2@2x.png

กาํ หนดเป้าหายเพื-อยกระดบคุณภาพชีวีตและลดความทุกข์

 

 • ทาความเขาใจผลที/เกิดข4ึนจากการกระทาโดยรวมของเรา

 • ปกป้องทุกระบบชีวีตและชีวีตภายในพวกเขาจากการถูกทาลาย

 • รักษามรดกทางธรรมชาติและวฒนธรรมที/สาคญที/สุดของเรา

 • ลดความเป็ นพิษและรักษาระบบโลกใหสมดุล

 • ทางานเพื/อใหแน่ใจว่าไม่มีใครทนทุกขหากทรัพยากรมีอยเ่ พื/อขจดความทุกขนน/ 

 • กาหนดความสาเร็จดวยมาตรการที/ดีและขอมูลที/น่าเชิอถือ

 • มีความรับผิดชอบและโปร่งใสเกียวกบความคืบหนาหรือการขาดดงกล่าว

2.png

ทางเลอก

ปกครองใหอ้ นุญาตเส

รีภาพและยอมรับขอ

จํากดัตามคา่มมุมอง

เป็ นพลเมืองทไี- ด้รับการบอกกล่าวและสร้างทางเลือกทม

 

 • ป้องกนความรุนแรงและแกไขขอขดแยงอยางสนติสต

 • ตดสินใจเลือกแบบองครวมอยางใส่ใจเกียวกบชีวีตและการทางานของเรา

 • เขาใจถึงความสาคญของการเลือกในชีวีตประจาวนั

 • ดารงชีวีตความเป็ นอยท่  ี/จะช่วยกนรักษาโลกใบนี

 • เรียนรู้เกียวกบดาวเคราะและเรื/องราวของมนุษย์

 • เรียนรู้เกี/ยวกบคนอื/นชุมชนและสงคม

 • ช่วยจดทางเลือกส่วนตวและสาธรารณะเพื/อใหไดร้ ับผลประโยชนร์ ่วมกน

3.png

ความสามารถ

สรางประโยชนและปิด

ความสามารถทมี,อนัตร

าย

สร้างวีธีการเพื-อให้บรรลุเป้าหมายของเราอย่างมีประสิทธิภพและประสิทธิผล

 • ใหการศึกษาที/มีคุณภาพแก่เด็กทุกคนและสนบสนุนสุขภาพที/ดี

 • สร้างโอกาสในการเติมเตมอาชีพดวยค่าครองชีพที/ดีและมาตรฐาน

 • รักษาหนาที/พลเมืองที/คาดหวงของเรและเรียกร้องสิทธิของเรา

 • ใชทรัพพยากรที/ขาดแคลนอยางรอบคอบและไม่สิ4นเปลือง

 • สร้างและลงทุนในระบบและพึ4นที/เพื/อใหบรรลุเป้าหมายของเรา

 • ยบระแบบที/สร้างอนตายหรือขดขวางเป้าหมายที/ใชเป้าหมายร่วมกนั

 • เติบโตร่วมกน, พลงงานที/ยอมเยาวไม่แพง , ทรัพย,์ โครงสร้างพื4นฐานและสาธารณุปโภค

ชุมชน

รวมกนเป็ นโลกในค ณะเดยวกนสรางโล

กทมี, ความหลากหล

ายมากขน

4.png

ดูแลตวเองและปฏิบัติต่อกน

 • ป้องกนตวเองจากอนตรายดวยการป้องกนตวเอง

 • ส่งเสริมการดูแลตวเองสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ

 • ดูแลคนที/ไม่สามารถดูแลตวเองไดหรือจะเป็ นพวกที/แบ่งแยก

 • ทางานเพื/อกาจดความยากจนความหิวการกดขี/และการกดกนอยางรุนแรง

 • เคารพและดูแลผค้ นที/แตกต่างจากเรา

 • ส่งเสริมความเท่าเทียมกนทางเพศและลดความไม่เท่าเทียม

 • แสดงหาความร่วมมือซ/ึงกนและกนและแข่งขนโดยกฏที/แบ่งกนั